Ady Endre-ösztödíj a hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók támogatására

Ady Endre-ösztödíj a hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók támogatására

A Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megbízásából a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács nyílt pályázatot hirdet a szlovákiai magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására.

I. Szakmai indoklás
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a magyarországi és a határon túli magyar tehetség-fejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének segítése. A 2013–2014. évi cselekvési program VI.6. pontja alapján támogatni kell a határon túli magyar tanulókat az Ady Endre-ösztöndíjjal.

II. A pályázat célja
Pénzügyi segítség nyújtása a határon túli magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, magyar nemzetiségű, kiemelkedően tehetséges 6–13. évfolyamon (alapiskolában vagy középiskolában) tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára a 2013/14-es tanévben, annak érdekében, hogy a támogatás révén zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat és kapcsolódhassanak be tanulmányi versenyekbe, tehetség-programokba.

III. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg Szlovákiában 6.800.000,00 Ft, azaz hatmillió-nyolcszázezer forint a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklete, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

IV. A pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke
Az ösztöndíj mértéke: 100.000,- Ft-nak megfelelő Euró/fő a 2013/2014. tanévre. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyszeri banki átutalással történik. A pályázónak vállalnia kell, hogy pozitív döntés esetén, amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, saját vagy a szülő/gyám nevére szólóan bankszámlát nyit, amelyre az ösztöndíj átutalásra kerül.

V. Támogatási időszak és ösztöndíjak száma
Jelen pályázat keretében az ösztöndíj a 2013/2014. tanévre vonatkozik.
A támogatás folyósításának várható időpontja: 2014. június 1–30.
Várható ösztöndíjak száma: 68

VI. Pályázók köre
A pályázatot a szlovákiai magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges 6–13. évfolyamon tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj-támogatás céljából.

Pályázatot benyújthat az a diák, aki ebben az évben hasonló támogatásban nem részesült és
1) kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkezik.
Ennek kritériumai az alábbiak valamelyike:
a./ 2,00, 1,5 vagy 1,00 tanulmányi átlagot ért el a 2012/2013 tanévben és a 2013/14-es tanév első félévében – ennek igazolása a bizonyítványok másolata;
b./ járási (tantárgyi olimpiák), megyei/körzeti vagy országos, illetve nemzetközi versenyen 1–6. helyezést ért el;
c./ a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, erről igazolást és ajánlást állít ki;
és
2) szociálisan hátrányos helyzetű – ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
nagycsaládban él, árva, félárva, a szülő egyedülálló, valamely szülő munkanélküli, a szülő tartósan beteg vagy rokkant, illetve olyan családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így a zavartalan tanulása, tehetsége kibontakoztatása veszélyeztetve van.
A felsorolt feltételek igazolására a pályázathoz az VII. pontban leírt módon dokumentumokat kell benyújtani.
A leírt szociális helyzetről, a család egy főre eső reális jövedelméről a szülőnek vagy gyámnak kell nyilatkoznia büntetőjogi felelősség vállalása mellett, mely nyilatkozatot az iskola igazgatójának vagy a magyar nyelvű tagozat vezetőjének, ezek hiányában az osztályfőnöknek kell hitelesítenie és az iskola pecsétjével ellátnia.
Figyelem! Az OFI és az Alapkezelő jogosult az ösztöndíj megítélése után is megbízottjai által a megadott adatok helyszínen történő ellenőrzésére, és amennyiben bebizonyosodik, hogy a pályázó vagy iskolája hamis adatot közölt – az ösztöndíj folyósítás azonnali leállítása mellett –, a pályázónak a további pályázásból történő kizárását vonhatja maga után.

VII. Pályázat formai követelményei
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia.
Három eredeti példányban:
1. Pályázati adatlap
2. 2013/2014-es tanév iskolalátogatási igazolása
Az igazolásnak az iskolai évfolyam feltüntetése mellett tartalmaznia kell, hogy a pályázó tanuló magyar nyelven végzi tanulmányait.
3. 2012/2013-as és a 2013/14 félévi bizonyítvány az Iskola által hitelesített fénymásolata.
A fénymásolatot az iskola képviselőjének pecséttel és aláírással kell hitelesítenie.
4. A pályázati adatlapban feltüntetett versenyeredményeket igazoló oklevelek, vagy egyéb bizonyító dokumentumok fénymásolata (tantárgyi olimpiáknál, ha nincs oklevél a rangsor hitelesített jegyzéke).
5. A Tehetségpont igazolása, ajánlása – részletesen mutassa be a pályázó tanuló eddigi eredményeit és mellékletei tartalmazzák a tanuló tehetségét bizonyító egyéb igazolások, dokumentumok fénymásolatait.
6. Az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat (1. számú melléklet)
A szociális helyzetet igazoló nyilatkozatot aláírt zárt borítékban szükséges átadni a pályázónak.
7. A pályázó tanuló és a pályázati adatlapban megjelölt hivatalos képviselő (szülő/gyám) személyazonossági igazolványának fénymásolata
(15 év alatti tanuló esetében születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát szükséges mellékelni)
A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve, zárt borítékban kell benyújtani!
A pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai szempontból hibásnak minősül, ha:
nem felel meg a pályázati kiírásnak,
a pályázat során valótlan adatot közöl,
határidőn túl kerül benyújtásra,
az adatlap kitöltése hiányos,
mellékletek hiányoznak.

VIII.. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 4.*
* postabélyegző dátuma
A határidőn túl érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

IX. A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot postai úton három eredeti példányban, példányonként összefűzve a pályázat lebonyolítóinak alábbiakban megjelölt címére szükséges elküldeni:
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
P.O.Box 270, Kodály Z. u. 2367/49 924 01 Galanta

Kérjük, a borítékon tüntessék fel:
„Ady Endre-ösztöndíj”

X. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok támogatottjairól az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő delegáltjaiból e célra létrehozott 5 tagú Szakmai Tanács dönt.
A pályázat eredményeiről való tájékoztatás postai úton történik; várható időpontja: 2014. május.

XI. Szerződéskötés
Döntést követően a pályázat kiírói a támogatott ösztöndíjasokkal a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításáról, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés következményeiről, az elállás, felmondás jogáról, szerződés biztosítékairól támogatási szerződésben állapodnak meg.

XII. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2014. június 30.
A pályázat kiírói a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint ellenőrzik az ösztöndíj felhasználásának teljesítését a kedvezményezettek által benyújtott szakmai beszámolók alapján.

XIII. További információk
A pályázati csomag letölthető a pályázat kiíróinak honlapjairól:
www.szmpsz.sk; http://www.ofi.hu/nemzeti-tehetseg-program/aktualis/nemzeti-tehetseg-program

Letölthető dokumentumok:
Pályázati felhívás
Adatlap
1. számú melléklet (Nyilatkozat a pályázó szociális helyzetéről)
2. számú melléklet
3. számú melléklet (12T34 adatlap)
Közlemény adóazonosító jel kiadásáról
Tájékoztató a 12T34-es űrlaphoz
Ady adóazonosító

A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:
Felvidéki Tehetségsegítő Tanács, SZMPSZ Komárom: 031/780 7935, szmpsz@szmpsz.sk
Szabó Judit, SZMPSZ Galánta: 0917539964, 031/7807935, rpk.ga@szmpsz.sk
Szanyi Mária, a FTT alelnöke: 031/780 4864, 0911451024, szanyi.maria@gmail.com

forrás: www.szmpsz.skHagyj üzenetet